KREDITI

Korisnici kredita: Svaka punoljetna kreditno sposobna osoba – državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije, koja je član Zanatske KU Križevci.

Valuta kredita: EUR

Visina kredita: Od 100,00 EUR (753,45 HRK po fiksnom tečaju konverzije =7,53450), do 30.000,00   EUR (226.035,00 HRK po tečaju konverzije =7,53450)

Kamatna stopa: Godišnja fiksna kamatna stopa od 5,31% – 6,12% ovisno o visini kredita te o  vremenu dospijeća.

Eks: do 7,50 %

Trošak obrade kredita: od 1% do 2,50 % od iznosa kredita.

Naknadu za obradu kredita moguće je naplatiti iz kredita.

Garantni polog (depozit): 10%.

Depozit se koristi isključivo kod zatvaranja-konačne otplate kredita.

Rok otplate: do 6 godina.

Isplata kredita: U gotovini, odnosno na tekući račun korisnika kredita.

Način otplate: U jednakim mjesečnim  anuitetima, na račun ZKU ili izravno na blagajni ZKU.

Prijevremena konačna otplata kredita: Prijevremena otplata kredita može se obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita, uz naknadu sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.

Osiguranje kredita:

  • Bjanko mjenica
  • Jamci (broj jamaca ovisi o visini kredita)

Kreditna unija zadržava pravo zatražiti, radi potrebe  i druge instrumente osiguranja povrata kredita.

Potrebna dokumentacija:

  • preslika Ugovora o radu za zaposlene dužnike i njihove jamce
  • 3 zadnje platne liste  za zaposlene  dužnike i njihove jamce
  • Bjanko mjenica
  • Potvrda o visini mirovine za dužnika, odnosno jamce umirovljenike

Zanatska kreditna unija Križevci zadržava pravo zatražiti po potrebi i drugu dokumentaciju.