ŠTEDNJA

Deponenti: Svaka punoljetna osoba, član Zanatske kreditne unije Križevci

Valuta: EUR

ŠTEDNJA PO VIĐENJU ( A-VISTA)

  Svrha ove štednje je mogućnost uplata i podizanja svoje štednje sa štedne knjižice do iznosa od 3.000,00 EUR bez određene namjene i određenog roka.

– Kamata2 % godišnja – fiksna, sa kvartalnim obračunom i pripisom kamata.

OROČENA ŠTEDNJA

Polog depozita vrši se jednokratno, a kamata se isplaćuje mjesečno, po dospijeću.
–  Kamata: od  3,5 % do 4,5 % godišnja-fiksna, ovisno o ročnosti i visini oročenog depozita.

–  Kamate su fiksne. Nepromjenjive.

Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije za osiguranje štednih uloga.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 114/23) od 1.1.2024. povećana je stopa poreza na isplaćenu kamatu po štednji s dosadašnjih 10% na 12% i ukida se obveza obračunavanja prireza na isplaćenu kamatu.

Od 1.1.2024. Zanatska kreditna unija Križevci obvezna je obračunavati porez na isplaćenu kamatu u visini od 12%.