ŠTEDNJA

Deponenti: Svaka punoljetna osoba, član Zanatske kreditne unije Križevci

Valuta: EUR

ŠTEDNJA PO VIĐENJU ( A-VISTA)

  Svrha ove štednje je mogućnost uplata i podizanja svoje štednje sa štedne knjižice do iznosa od 3.000,00 EUR (22.603,50 HRK po tečaju konverzije = 7,53450), bez određene namjene i određenog roka.

– Kamata2 % godišnja – fiksna, sa kvartalnim obračunom i pripisom kamata.

OROČENA ŠTEDNJA

Polog depozita vrši se jednokratno, a kamata se isplaćuje mjesečno, po dospijeću.
–  Kamata: od  3,5 % do 4,5 % godišnja-fiksna, ovisno o ročnosti i visini oročenog depozita.

–  Kamate su fiksne. Nepromjenjive.

Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije za osiguranje štednih uloga.

  Sukladno zakonskoj odredbi od 01.01.2015.godine, prihodi od kamata po štednim depozitima podliježu plaćanju poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak.