OVO JE ARHIVIRANA VERZIJA DOKUMENTA. ZA AKTUALNU VERZIJU MOŽETE KLIKNUTI OVDJE.

ŠTEDNJA

DEPONENTI: SVAKA PUNOLJETNA OSOBA, ČLAN ZANATSKE KREDITNE UNIJE KRIŽEVCI

VALUTA : HRK

ŠTEDNJA PO VIĐENJU ( A-VISTA)

Svrha ove štednje je mogućnost uplata i podizanja svoje štednje sa štedne knjižice do iznosa od 20.000,00 kuna, bez određene namjene i određenog roka.

KAMATA2,5 % GODIŠNJA – FIKSNA, SA KVARTALNIM OBRAČUNOM I PRIPISOM KAMATA.

OROČENA ŠTEDNJA U KUNAMA

Polog depozita vrši se jednokratno, a kamata se isplaćuje mjesečno, po dospijeću.

KAMATA: od  3,00 % do 4,00 % GODIŠNJA-FIKSNA, ovisno o ročnosti i visini oročenog depozita.

KAMATE SU FIKSNE-NEPROMJENJIVE.

ŠTEDNI ULOZI U ZANATSKOJ KU NISU OSIGURANI KOD NADLEŽNE DRŽAVNE AGENCIJE za osiguranje štednih uloga.

Sukladno zakonskoj odredbi od 01.01.2015.godine, prihodi od kamata po štednim depozitima podliježu plaćanju poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak.