KREDITI

KORISNICI KREDITA:

Svaka punoljetna kreditno sposobna osoba – državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije, koja je član Zanatske KU Križevci.

VALUTA KREDITA: HRK

VISINA KREDITA: Od  1.000,00 kuna (132,72 EUR po tečaju konverzije = 7,53450) do 190.000,00 kuna (25.217,33 EUR po tečaju konverzije = 7,53450).

KAMATNA STOPA: Godišnja fiksna kamatna stopa od 5,14 % – 5,95 %, ovisno o visini kredita te o  vremenu dospijeća.

EKS: do 7,31 %

TROŠAK OBRADE KREDITA: od 1% do 2,50 % od iznosa kredita.

Naknadu za obradu kredita moguće je naplatiti iz kredita.

GARANTNI POLOG ( DEPOZIT ): 10%.

Depozit se koristi isključivo kod zatvaranja-konačne otplate kredita.

ROK OTPLATE: do 6 godina.

ISPLATA KREDITA: U gotovini, odnosno na tekući račun korisnika kredita.

NAČIN OTPLATE: U jednakim mjesečnim  anuitetima, na račun ZKU ili izravno na blagajni ZKU.

PRIJEVREMENA KONAČNA OTPLATA KREDITA: Prijevremena otplata kredita može se obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita, uz naknadu sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.

OSIGURANJE KREDITA: – Bjanko mjenica
                                           – JAMCI  ( broj jamaca ovisi o visini kredita )

( Kreditna unija zadržava pravo zatražiti, radi potrebe  i druge instrumente osiguranja povrata kredita.)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • preslika Ugovora o radu za zaposlene dužnike i njihove jamce
  • 3 zadnje platne liste  za zaposlene  dužnike i njihove jamce
  • Bjanko mjenica
  • Potvrda o visini mirovine za dužnika, odnosno jamce umirovljenike

Zanatska kreditna unija Križevci zadržava pravo zatražiti po potrebi i drugu dokumentaciju.